Do besplatne dostave Vam je ostalo još 2.000,00 RSD
RSD
 
 

TAX FREE SHOPPING | POVRAĆAJ PDV-a!

 

 • USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-A ZA STRANE DRŽAVLJANINE:
     
Za povraćaj PDV-a potreban je obrazac REF 4 (Zahtev stranog državljanina za REFAKCIJU), koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka. Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupcа. Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj. sa PDV-om. Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini.
U vremenskom periodu od šest meseci (od datuma izlaska iz naše zemlje i overe REF 4 obrasca na carini), kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju , doneti 1(jedan) overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina, a prodavac će vratiti novac za celokupni iznos PDV-a. Kupac može, ali nije neophodno da u ovom vremenskom periodu overeni obrazac donese lično (to može biti druga osoba koju kupac u svoje ime može poslati).
Kupci koji kupuju kao fizička lica sa teritorije Kosova i Metohije, povraćaj PDV-a ostvaruje se na gore navedeni način.
Kupci koji kupuju kao pravna lica sa teritorije Kosova i Metohije, plaćanje robe moraju izvršiti sa teritorije Kosova i Metohije, tako što iznos PDV-a plaćaju kao depozit.
Povraćaj PDV-a mogu ostvariti u vremenskom periodu od 1 (jednog) kalendarskog meseca (npr: ukoliko je kupovina obavljena u aprilu, kraj aprila meseca je rok za povraćaj PDV-a).

      
• USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-A ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORAGANIZACIJE:
     
• SNPDV obrazac - overen od stane ambasade ili međunarodne organizacije
• Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza
• Ovlašćenje osoba za nabavku robe
• Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu
• Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija PDV ukoliko ima gore navedena dokumenta
• Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)
• PPO-PDV - obrazac overen od strane firme
    

 

• HOW TO PURCHASE AND PAY GOODS (FOR FOREIGN BUYERS):      

It's a form REF4 that the customer receives when purchase goods in a shop in three copies. REF4 Form is intended for printing forms for tax refunds for foreign buyers. When paying for goods, the buyer paid the amount in full (including VAT). The buyer is obliged to when crossing the border or departure from our country certify REF4 form at the customs.

In the period of 6 (six) months, if the buyer wants to recover the VAT, must enter the country, bring (personally or not) a certified copy of 1 (1 copy retains the customs, the other is for the buyer) in the store where shopping is done, Seller will refund the entire amount of VAT.


• FOR DIPLOMATIC / CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IS REQUIRED:
    
• SNPDV form-fit certified by the embassy or international organization.
• Confirmation of reciprocity on the liberation of VAT and excise.
• Authorization of the person for the procurement of goods. ID card and a copy of the person authorized to purchase. When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, the goods are charged VAT free.
• Certificate of Tax exemptions for VAT payers, which carry traffic of goods or services, or import of goods with tax release (for international contracts).
• PPO-VAT form stamped by the company.
    

Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas (+381 11 33 47 442 ili info@player.rs )
If you have any further question, please contact us (+381 11 33 47 442 ili info@player.rs )

Hvala Vam na poverenju! 
Vaš Player